1. Postanowienia ogólne

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego e-konopka.pl
2. Administratorem danych jest Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75
3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu oraz powiązanych ze Sklepem usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów lub Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu.
4. Wszelkie wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep internetowy, Klient, Użytkownik, Asortyment) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie dostępnym na stronie Sklepu internetowego.

2. Cele, podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów lub Użytkowników są zbierane w przypadku:
1. rejestracji Konta w Sklepie internetowym.
2. składania Zamówienia z logowaniem oraz bez logowania do Konta;
3. korzystania z formularza kontaktowego;
4. zapisania się  na powiadomienia o: dostawie rozmiaru, nowościach projektanta, przecenie;
5. zapisania się do programu lojalnościowego;
6. usługi newsletter;
7. wystawiania faktur;
8. zwrotów i reklamacji;
9. monitoringu.
 
2. Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 przetwarza dane osobowe Klientów lub Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług i dokonaniu zakupów w Sklepie internetowym. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawierającymi szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.

3. Konto.
1. W przypadku Rejestracji Konta w Sklepie internetowym Klient podaje takie dane, jak: adres e-mail, imię, nazwisko oraz hasło.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w Koncie Klienta jest wykonanie umowy o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, którą Klient zawiera z …
3. Dane osobowe zawarte w Koncie Klienta są przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, o której mowa powyżej. W każdej chwili Klient może podjąć decyzję o usunięciu Konta, co skutkować będzie również usunięciem jego danych osobowych z bazy. Należy pamiętać, że usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem Sklepu zamówień.

4. Składanie Zamówienia z logowaniem oraz bez logowania do Konta.
⋅ W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy Zamówienia. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy, adres i NIP.
⋅ Podane przez Klienta dane w jego Koncie zostają automatycznie pozostawione do formularza Zamówienia. Klient ma zawsze możliwość ich modyfikacji.
⋅ Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w Zamówieniu jest wykonanie Umowy sprzedaży, którą Klient zawiera na podstawie Regulaminu Sklepu.

5. Formularz kontaktowy.
⋅ W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego Klient lub Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W treści wiadomości Klient lub Użytkownik może również zawrzeć inne dane osobowe.
⋅ Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Klienta lub Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu ze Sklepem internetowym.
⋅ Dane osobowe przekazywane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Klienta lub Użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

6. Zapis na powiadomienia.
⋅ W przypadku skorzystania z usługi „Zapisz się na powiadomienie” zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego Klient lub Użytkownik podaje adres e-mail w celu otrzymania powiadomienia o: dostawie rozmiaru, nowościach projektanta, przecenie.
⋅ Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Klienta lub Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu ze Sklepem internetowym e-konopka.pl
⋅ Dane osobowe przekazywane w ramach usługi „Zapisz się na powiadomienie” przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Klienta lub Użytkownika.

7. Program lojalnościowy.
⋅ W przypadku skorzystania z programu lojalnościowego Klient lub Użytkownik podaje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu .
⋅ Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na uczestnictwo w programie lojalnościowym.
⋅ Dane osobowe przekazywane w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym przetwarzane są w celu realizacji usługi, promocji wynikających z posiadanego rabatu oraz w celu informowania o produktach i usługach w programie.

8. Newsletter.
⋅ W przypadku zapisania się na newsletter, Klient lub Użytkownik podaje adres e-mail.
⋅ Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest usługa świadczona drogą elektroniczną – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi newsletter.
⋅ Dane osobowe przekazywane w ramach newslettera przetwarzane są w celu przesyłania informacji zawierających zawierającą reklamy wizerunkowe i produktowe, informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach, akcjach specjalnych, promocyjnych i konkursowych. Należy mieć na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie za sobą analizę profilu użytkownika lub Klienta lub Użytkownika, aby określić jakie są jego preferencje celem wysłania mu odpowiednich dla niego informacji. Klient lub Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
⋅ Więcej informacji na temat usługi newsletter dostępnych jest w regulaminie pod adresem https://e-konopka.pl/regulamin

9. Faktury.
⋅ Jeżeli w związku ze złożonym Zamówieniem, zostanie wystawiona Klientowi faktura, wówczas w tym celu są przetwarzane dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury.
⋅ Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury.

10. Zwroty i reklamacje.
⋅ W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego lub złożenia reklamacji dotyczącą Asortymentu, Kamila Nadolna NIP 956 198 98 75 przekazywane są dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, która dane te przetwarza w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest w tym przypadku wypełnienie przez Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.
2. Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

3. Okresy przechowywania danych

1. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 lub przez stronę trzecią.
2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe przetwarzane są przez Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
4. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez okres 90 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte z zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności użycia nagrania jako środka dowodowego w postępowaniu prowadzonym przez odpowiednie organy ścigania nagranie może być przekazane tym organom i zostanie trwale zniszczone dopiero po zakończeniu postępowania, w którym stanowią dowód.
 

4. Udostępnianie danych osobom trzecim

1. Dane osobowe Klienta lub Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 przy prowadzeniu Sklepu internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo działają na rzecz … w zakresie celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
2. Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 korzysta z dostawców, wspierają w świadczeniu oferowanych usług. Należą do nich:
⋅ dostawcy usług technologicznych,
⋅ dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych,
⋅ dostawcy usług związanych z obsługą klienta,
⋅ dostawcy i partnerzy w zakresie świadczenia usług związanych z marketingiem i reklamą.
3. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów lub Użytkowników Sklepu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
5. Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu.
 

5. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

1. Klientowi lub Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. prawo do przenoszenia danych,
4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Klient lub Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75
Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny. Klient lub Użytkownik może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z Kamila Nadolna pod adresem ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, e-mail sklep@e-konopka.pl.
1. Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez … danych (na przykład Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Klienta Zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy).
1. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane są poprawne.
2. Podanie przez Klienta lub Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć Konto, złożyć Zamówienie, skontaktować ze Sklepem, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.
3. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu.  
4. Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

6. Polityka cookies i profilowanie

 1. Pliki cookies. Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta lub Użytkownika.
2. Profilowanie. Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów lub Użytkowników, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta lub Użytkownika, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Sklep internetowy. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta lub Użytkownika oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Kamila Nadolna ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 z zaawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient lub Użytkownik będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

7. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres:
sklep@e-konopka.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2018

 

Polityka cookies

 
Pliki cookies
www.e-konopka.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje wysyłane przez Stronę internetową Sklepu Internetowego, które odwiedzamy. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania Stron Internetowych.
 
Zasadniczo pliki cookie dzielą się na:
⋅ stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu usunięcia ich przez użytkownika bądź do z góry określonego przez nas czasu;
⋅ sesyjne (tymczasowe) – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone.
 
Cel wykorzystywania plików cookies
Kamila Nadolna, ul. Storczykowa 32, 87-100 Toruń, NIP 956 198 98 75 korzysta z plików cookies w celu:
⋅ zapewnienia sprawnego funkcjonowania Strony Internetowej;
⋅ statystycznym i analitycznym w celu ulepszenia struktury i zawartości Strony Internetowej;
⋅ reklamowym, dostosowania zawartości Strony internetowej Sklepu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, udoskonalenia serwisu poprzez indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu,
⋅ zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika.
 
Wykorzystywane przez Kamila Nadolna, NIP 956 198 98 75 pliki cookies
Tabela poniżej tłumaczy jakie pliki cookie wykorzystuje Kamila Nadolna, NIP 956 198 98 75 i dlaczego. Informacje te są regularnie aktualizowane. Prosimy o kontakt w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.

Ściśle wymagane (Strictly Necessary):
Cookies autentykacji, używane do tego by sprawdzić czy użytkownik jest zalogowany czy nie.

Cookies z preferencjami (Preference Cookies):
Przechowują ustawienia użytkowników takie jak nazwa użytkownika, język, położenie i to czy użytkownik wybrał oglądanie strony w wersji mobilnej.

Statystyczne (Statistics Cookies):
Zbieraja informację o interakcjach użytkownika na stronie opartej o WordPress, włączając to jakie strony odwiedza najczęściej i inne dane analityczne. Te dane są używane do ulepszenia wydajności funkcji na stronie.

Cookies marketingu i śledzenia (Marketing/Tracking):
Używane do reklamy ukierunkowanej odwiedzających stronę WordPress a także do śledzenia liczby użytkowników. Śledzą szczegóły takie jak unikalna liczba odwiedzających, ile razy określone reklamy zostały wyświetlone a także do mierzenia efektywności kampanii reklamowych przez budowanie szczegółowych profili użytkowników. Ten rodzaj plików cookies jest ustawiany przez zaufane strony trzecie i zwykle są ustawiane na stałe.

Kontrola plików cookies
 
Pliki cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
Informacje uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookies nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony Internetowej. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookie.
Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki.
 
Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla niektórych przeglądarek:
Firefox,
Chrome,
Internet Explorer,
Safari,
Opera.
 
Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl lub na stronie europejskiej platformy www.allaboutcookies.org.
 
Profilowanie i śledzenie w sieci
www.e-konopka.pl profiluje dane Użytkowników jego serwisu internetowego i śledzi ruch tych Użytkowników na  stronie internetowej, a następnie wykorzystuje te informacje m.in. do celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej, a także w celu optymalizacji witryny internetowej w celu zwiększenia jej użyteczności.
www.e-konopka.pl profiluje dane Użytkowników jego serwisu internetowego przy użyciu następujących narzędzi:
– usługi Google AdWords,
– usługi Google Analitics

Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google AdWords

Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google AdWords następuje za pomocą następujących narzędzi: Remarketingu i funkcji Podobni odbiorcy.
Oba te narzędzia są pozwalają skierować www.e-konopka.pl przekaz reklamowy do Użytkowników, którzy już odwiedzili jego witrynę lub do Użytkowników do nich podobnych, a także przygotować dla nich stosowny komunikat np. o produktach lub usługach, którymi Użytkownicy Ci interesowali się podczas odwiedzenia strony www.e-konopka.pl
Kamila Nadolna, NIP 956 198 98 75 przedstawia poniżej szczegółowy opis działania narzędzi użyciu Google AdWords, takich jak Remarketing i Podobni odbiorcy.
 
Opis sposobu wykorzystania remarketingu lub funkcji Podobni odbiorcy w reklamach online www.e-konopka.pl 
 
Kamila Nadolna NIP 956 198 98 75 wykorzystuje narzędzia remarketingu po to, aby śledzić ruchy Użytkowników w sieci i kierować do nich spersonalizowaną reklamę, opartą na ich preferencjach i ujawnionych przez nich wcześniej zapotrzebowaniu na konkretną usługę lub produkt, której Użytkownicy Ci poszukiwali na stronie internetowej www.e-konopka.pl Dzięki temu Kamila Nadolna NIP 958 198 98 75 może również przekazywać takim Użytkownikom informacje, np. o istniejących promocjach czy ofertach specjalnych na towary lub usługi, którymi Użytkownik był wcześniej zainteresowany.
Podobni użytkownicy są to osoby, które nie przeglądały witryny internetowej www.e-konopka.pl, ale ich ogólna charakterystyka jest podobna do charakterystyki użytkowników, którzy witrynę internetową www.e-konopka.pl przeglądały. Google na podstawie działań wykonanych w sieci przez takich użytkowników, zwanymi podobnymi, odpowiednio ich kategoryzuje po kątem podobieństwa do użytkowników www.e-konopka.pl. Użytkownikom podobnym do użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową www.e-konopka.pl, może być przez Google wysyłana reklama www.e-konopka.pl, a to na jego wyraźne, oddzielne zlecenie.
 
Informacja o tym, jak dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają reklamy www.e-konpka.pl w Internecie.

Reklamy www.e-konopka.pl są wyświetlane przez dostawców zewnętrznych, w tym m.in przez Google na stronach internetowych takich jak: Google Display Network czyli na stronach internetowych umożliwiających wyświetlanie boksów reklamowych z reklamami kierowanymi za pośrednictwem Google AdWords.

Skutki rezygnacji z używania przez www.e-konopka.pl plików cookies mających na celu profilowanie
 
Rezygnacja z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkowników serwisów internetowych www.e-konopka.pl, oznacza, że Użytkownicy nie będą otrzymywali reklam, które mają związek z aktywnością tych Użytkowników na stronie internetowej www.e-konopka. Innymi słowny, Użytkownicy, którzy wyłączą cookies nie będą w ogóle widzieli reklam www.e-konopka.pl opartych o ciasteczka. Mogą natomiast widzieć inne reklamy www.e-konopka.pl, ale ich sposób kierowania nie będzie wykorzystywał cookies.
 
Jak będą działać serwisy internetowe bez zgody na używanie cookies?
Reklamy … są wyświetlane przez dostawców zewnętrznych, w tym m.in przez Google na stronach internetowych takich jak: Google Display Network czyli na stronach internetowych umożliwiających wyświetlanie boksów re
klamowych z reklamami kierowanymi za pośrednictwem Google AdWords.
  
Informacja o tym, jak dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wykorzystują pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie dawnych odwiedzin użytkowników w witrynie www.e-konopka.pl
 
Na stronie internetowej zewnętrznego dostawcy powierzchni reklamowej odbywa się aukcja. O miejsce w konkretnym boksie walczy kilku reklamodawców, w tym Kamila Nadolna, NIP 956 198 98 75 . Przy walce o miejsce reklamowe Kamila Nadolna, NIP 956 198 98 75 korzysta z własnej listy swoich odbiorców, która jest oparta o pliki „cookies”, które zostały zebrane przez www.e-konopka.pl.
 
Rezygnacja z plików cookies
Użytkownicy serwisów internetowych www.e-konopka.pl mogą zrezygnować z pliku cookies Google korzystając z następującego linka, umożliwiającego zmianę ustawień reklam wyświetlanych przez Google na urządzeniach Użytkowników: https://adssettings.google.pl/authenticated.
Użytkownicy serwisów internetowych www.e-konopka.pl mogą również zrezygnować z plików cookie dostawców zewnętrznych na stronie Network Advertising Initiative, za pomocą następującego linka: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/.
 
Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google Analitics
System Google Analitics jest wykorzystywany przez Kamila Nadolna, NIP 956 198 98 75 do śledzenia ruchu na jego witrynie internetowej, a także tworzenia analiz rynkowych oraz statystycznych, oraz poprawy jakości prezentowanych na witrynie internetowej informacji. Dodatkowo, wykorzystując System Google Analytics, Kamila Nadolna, NIP 956 198 98 75 tworzy również listy marketingowe oparte o konkretne działania podjęte przez Użytkownika na witrynie internetowej www.e-konopka.pl
Narzędzie Google Analytics, z którego korzysta www.e-konopka.pl, przechowuje dane przez okres 50 miesięcy od dnia ich zgromadzenia. Okres przechowywania dotyczy danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia powiązanych z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. User-ID) i identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator wyświetlania reklam na Androida i identyfikator Apple dla reklamodawców).
Użytkownik może samodzielnie wyłączyć śledzenie ruchów na serwisie internetowym www.e-konopka.pl, korzystając z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Zgodę na używanie polików cookies (w zakresie dotyczącym profilowania) każdy Użytkownik może wyrazić poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej” lub poprzez kliknięcie „X” na Pop – pojawiającym się po uruchomieniu strony internetowej www.e-konopka.pl
Zgoda na profilowanie może w każdym momencie zostać odwołana – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych osobowych, dokonanych przed jej cofnięciem.
 
Skutki rezygnacji z używania przez www.e-konopka.pl plików cookies mających na celu profilowanie
Rezygnacja z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkowników serwisów internetowych www.e-konopka.pl, oznacza, że Użytkownicy nie będą otrzymywali reklam, które mają związek z aktywnością tych Użytkowników na stronie internetowej www.e-konopka. Innymi słowny, Użytkownicy, którzy wyłączą cookies nie będą w ogóle widzieli reklam www.e-konopka.pl opartych o ciasteczka. Mogą natomiast widzieć inne reklamy www.e-konopka.pl, ale ich sposób kierowania nie będzie wykorzystywał cookies.

Jak będą działać serwisy internetowe www.e-konopka.pl bez zgody na używanie cookies?
W przypadku braku zgody Użytkowników na używanie plików cookies mających na celu tzw. profilowanie, na urządzeniach Użytkowników nadal zapisywać się będą pliki cookies wyłącznie niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania strony www.e-konopka.pl (związane np. z ustawieniami preferowanego języka, wypełniania formularzy zakupy etc.). Każdy Użytkownik może  zmodyfikować te ustawienia w ramach używanej przez siebie przeglądarki internetowej, jednak wówczas niektóre części strony internetowej www.e-konopka.pl nie będą wtedy działać prawidłowo.